Internetowe Pismo Filozoficzne

Dla Autorów

Teksty należy dostarczać:

Artykuły prosimy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście

Do recenzji merytorycznej Redakcja przyjmuje teksty poprawne pod względem językowym i stylistycznym. W przypadku artykułów napisanych w językach kongresowych Redakcja wymaga, aby ich poprawność językowa została uprzednio zweryfikowana przez native speakera.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Teksty niekompletne (pozbawione abstraktów, słów kluczowych, bibliografii lub noty o Autorze) lub przekraczające objętość jednego arkusza wydawniczego nie będą brane przez Redakcję pod uwagę.

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym. Wolno rozprowadzać utwory oryginalne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej je udostępniono.

Forum



Zapraszamy do lektury tomu 45 (2/2017), który ukazał się pod redakcją Romana Kubickiego, Teresy Pękali, Józefa Tarnowskiego i Anny Zeidler-Janiszewskiej: Numer 45 (2/2017)








Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

Konferencje



Zapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016